Mag. Barbara Jakel
PPP – Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Perynatalnej *

PPP-Program seminariów

firstfirstCELE

 • Priorytet badań i odkryć psychologii prenatalnej w metodzie PPP
 • Naukowe podstawy jako fundament rozumienia i pogłębiania wiedzy o metodzie oraz jej rozwijania: neurobiologia, nauka o badaniu mózgu, psychotraumatologia

Warunki uczestnictwa w seminarium

Znajomość podstawowej wiedzy i centralnych pojęć dotyczących konceptu PPP, tj. znajomośc podstaw psychologii prenatalnej oraz zainteresowanie konfliktami okresu pre- i perynatalnego, jako bazy rozwoju osobowości przy jednoczesnej akceptacji technik introspekcji, umożliwiających dostęp do wczesnych form przekazywania.
Własna terapia wskazana.
Metodologiczne pogłębienie wiedzy uczestników nastąpi w drugiej części szkolenia.

UCZESTNICTWO

Metoda PPP zwraca sie do wyksztalconych psychoterapeutow.

STRUKTURA

Kształcenie składa się z  sześciu następujących modułów:

Moduł 1: Wprowadzenie
Moduł 2: Aspekty psychoanalityczne oraz teorii więzi
Moduł 3: Wczesne formy przeżywania: psychoterapia ciała
Moduł 4: Wizualizacja oraz terapia sztuki
Moduł 5: Psychotraumatologia oraz metody introspekcji
Moduł 6: Praktyka: praca indywidualna i grupowa

MODUŁ 1: Psychoterapia prenatalna i perynatalno- integratywno-analityczna metoda wczesnej więzi[+]

Psychoterapia prenatalna i perynatalno- integratywno-analityczna metoda wczesnej więzi.

Cele

prezentacja konceptualnych podstaw metody PPP
problem integracji z własną metodą

Treści

 • centralne pojęcia i koncepty psychologii i psychoterapii pre- i perynatalnej
 • literatura/ podstawy naukowe: nauka o badaniu mózgu, neurobiologia
 • specyfika podejścia metodologicznego: wywiad oraz wskazania teoria metody PPP, model pracy

Moduł pierwszy ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami oraz głównymi konceptami metody, takimi jak podświadomość prenatalna czy też pierwotne obrony. Powinni oni dysponować pogłębioną wiedzą w dziedzinie teorii psychologii prenatalnej i jej zastosowania w procesach psychoterapeutycznych.

MODUŁ 2: Aspekty psychoanalityczne i elementy teorii więzi[+]

Treści

 • Teoria więzi prenatalnej, modele teoretyczne PPP.
 • Aspekty diagnostyczne, klasyfikacja zaburzenia.
 • Wywiad z uwzględnieniem autobiografii okresu prenatalnego i historia porodu.
 • Specyfika pozycji terapeutycznej.
 • Technika: asocjacje werbalne.
 • Formy pierwotnych obron: Urwiderstand (O.Rank, H.G. Graber)
 • Reinscenizacja pre- i perynatalnej traumy w więzi terapeutycznej.
 • Psychodynamika terapii pojedynczej i grupowej.

MODUŁ 3: Psychoterapia ciała[+]

Treści

 • Regresja cielesna w aspektach technicznych  (medytacja).
 • Język ciała i odczucia cielesne.
 • Więź energetyczna, identyfikacja wegetatywna, przeniesienie i przeciwprzeniesienie somatyczne.
 • Praca z/nad obronami cielesnymi- interwencje (ćwiczenia w parach i w grupie).

MODUŁ 4: Wizualizacja oraz terapia sztuki[+]

Treści

 • Symbolika pre- i perynatalna, obrazy wewnętrzne i zewnętrzne: imaginacje i asocjacje.
 • Malowanie ekspresywne oraz pisanie intuicyjne.
 • Analiza wg. terapii sztuki.
 • Przykłady przypadków na podstawie prac.

MODUŁ 5: Psychotraumatologia oraz metody introspekcji[+]

Treści

 • Wczesna patologia struktury.
 • Specyfika stanów regresyjnych jako traumatycznych obron.
 • Rekonstrukcja wczesnej traumy porodowej i przedporodowej w procesie terapeutycznym.

MODUŁ 6: Praktyka: terapia pojedyncza i grupowa[+]

Treści

 • Model roboczy.
 • Integracja technik.
 • Progresja i regresja w procesie.
 • Interpretacja danych asocjowanych i dokumentowanych.
 • Demonstracja pracy indywidualnej  oraz grupowej.

TEORIA

Model: Bipolarne Self (Jakel 2000)

Model teoretyczny pokazuje więź prenatalna w jej specyfice dla rozwoju osobowości człowieka. Już w łonie matki mogą wykształcić się specyficzne formy więzi- esencjonalna oraz interpersonalna.O progresywnym czy tez defensywnym charakterze tej więzi decyduje wyposażenia psychofizyczne organizmu matki.
Jeśli ten organizm wykazuje deficyty więzi (mogą być one podświadomie przenoszone przez cale generacje) mówimy o traumie jako zaburzeniu w kontynuacji więzi miedzy matka a płodem, prowadząca do wczesnych form rozszczepienia.
Metoda psychoterapii więzi prenatalnej reguluje wczesne rozszczepienia przez procesy symbolizowania na rożnych płaszczyznach.

Zakłada ona, ze klient znajduje się w stanie regresji, tzn. ze wczesne traumy więzi łącznie z prenatalna są głęboko odszczepione. Ten zamknięty, pierwotni- narcystyczny stan izolacji. Self możne spełniać funkcje ochronna jako obrona przed wczesna trauma. Dlatego nie kładzie się nacisku na stosowanie ( indukcje) metod prowadzących do regresji, lecz na korektywna budowę więzi. Chodzi o traumę powstała z identyfikacji ze stanem izolacji egzystencjalnej, o konflikt miedzy życiem prenatalnym a postnatalnym (O. Rank, 24, H.G. Graber, 24). Ta trauma może głęboko hamować procesy rozwoju Self. W terapii indywidualnej zadania te spełnia setting analityczny (możliwość opracowania pierwotnych obron).

Teza: Czynniki rozwojowe w terapii stanowią procesy symbolizowania wczesnych traum więzi, a nie wspieranie regresywnych form przezywania. Traumy te re-inscenizowane są często w ramach relacji przeniesienia i przeciw przeniesienia. Relacja terapeutyczna aktywizować może zatem przezywanie prenatalne czy perynatalne. Zadaniem terapeuty jest jego rozpoznanie i pomoc w transformacji traumatycznej więzi.

PRAKTYKA

Metody introspekcji
Analityczna (setting, interpretacja), praca z ciałem (ciało jako nośnik emocji oraz mowy), wizualizacja, medytacja, terapia sztuki ( malowanie i pisanie intuicyjne)

Terapia indywidualna
Metoda integratywna: analityczna, praca z więzią (attachement)
Introspekcja wczesnych form przezywania: zmodyfikowana analityczna terapia długoterminowa- setting 2-4/tydzień. Fokus na prace z wczesnymi obronami (O. Rank- Urwiderstand). Terapia jako symboliczny regres do łona matki. Setting służy utrzymaniu kontynuacji więzi, oraz przygotowaniu do separacji (narodziny w sensie psychol.). Baza: praca nad więzią. Metody introspekcji to asocjacje (słowa, obrazy wewnętrzne) oraz odczucia cielesne.

Praca grupowa
Integratywne metody introspekcji:

 • Techniki koncentracji i medytacji
 • Odczucia cielesne i wizualizacje
 • Intuicyjne malowanie/pisanie
 • Analiza przezywania
 • Synteza w kontekście historii prenatalnej; porównanie danych autobiograficznych oraz asocjatywnych