PPP-Program seminariów

Cele

 • Priorytet badań i odkryć psychologii prenatalnej w metodzie PPP
 • Naukowe podstawy jako fundament rozumienia i pogłębiania wiedzy o metodzie oraz jej rozwijania: neurobiologia, nauka o badaniu mózgu, psychotraumatologia
Warunki uczestnictwa w seminarium

Znajomość podstawowej wiedzy i centralnych pojęć dotyczących konceptu PPP, tj. znajomośc podstaw psychologii prenatalnej oraz zainteresowanie konfliktami okresu pre- i perynatalnego, jako bazy rozwoju osobowości przy jednoczesnej akceptacji technik introspekcji, umożliwiających dostęp do wczesnych form przekazywania.
Własna terapia wskazana.
Metodologiczne pogłębienie wiedzy uczestników nastąpi w drugiej części szkolenia.

Uczestnictwo

Metoda PPP zwraca sie do wyksztalconych psychoterapeutow.

Struktura

Kształcenie składa się z  sześciu następujących modułów:

Moduł 1: Wprowadzenie
Moduł 2: Aspekty psychoanalityczne oraz teorii więzi
Moduł 3: Wczesne formy przeżywania: psychoterapia ciała
Moduł 4: Wizualizacja oraz terapia sztuki
Moduł 5: Psychotraumatologia oraz metody introspekcji
Moduł 6: Praktyka: praca indywidualna i grupowa

MODUŁ 1: Psychoterapia prenatalna i perynatalno- integratywno-analityczna metoda wczesnej więzi

Psychoterapia prenatalna i perynatalno- integratywno-analityczna metoda wczesnej więzi.

Cele

prezentacja konceptualnych podstaw metody PPP
problem integracji z własną metodą

Treści
 • centralne pojęcia i koncepty psychologii i psychoterapii pre- i perynatalnej
 • literatura/ podstawy naukowe: nauka o badaniu mózgu, neurobiologia
 • specyfika podejścia metodologicznego: wywiad oraz wskazania teoria metody PPP, model pracy

Moduł pierwszy ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami oraz głównymi konceptami metody, takimi jak podświadomość prenatalna czy też pierwotne obrony. Powinni oni dysponować pogłębioną wiedzą w dziedzinie teorii psychologii prenatalnej i jej zastosowania w procesach psychoterapeutycznych.

MODUŁ 2: Aspekty psychoanalityczne i elementy teorii więzi
Treści
 • Teoria więzi prenatalnej, modele teoretyczne PPP.
 • Aspekty diagnostyczne, klasyfikacja zaburzenia.
 • Wywiad z uwzględnieniem autobiografii okresu prenatalnego i historia porodu.
 • Specyfika pozycji terapeutycznej.
 • Technika: asocjacje werbalne.
 • Formy pierwotnych obron: Urwiderstand (O.Rank, H.G. Graber)
 • Reinscenizacja pre- i perynatalnej traumy w więzi terapeutycznej.
 • Psychodynamika terapii pojedynczej i grupowej.
MODUŁ 3: Psychoterapia ciała

Treści

 • Regresja cielesna w aspektach technicznych  (medytacja).
 • Język ciała i odczucia cielesne.
 • Więź energetyczna, identyfikacja wegetatywna, przeniesienie i przeciwprzeniesienie somatyczne.
 • Praca z/nad obronami cielesnymi- interwencje (ćwiczenia w parach i w grupie).
MODUŁ 4: Wizualizacja oraz terapia sztuki

Treści

 • Symbolika pre- i perynatalna, obrazy wewnętrzne i zewnętrzne: imaginacje i asocjacje.
 • Malowanie ekspresywne oraz pisanie intuicyjne.
 • Analiza wg. terapii sztuki.
 • Przykłady przypadków na podstawie prac.
MODUŁ 5: Psychotraumatologia oraz metody introspekcji

Treści

 • Wczesna patologia struktury.
 • Specyfika stanów regresyjnych jako traumatycznych obron.
 • Rekonstrukcja wczesnej traumy porodowej i przedporodowej w procesie terapeutycznym.
MODUŁ 6: Praktyka: terapia pojedyncza i grupowa

Treści

 • Model roboczy.
 • Integracja technik.
 • Progresja i regresja w procesie.
 • Interpretacja danych asocjowanych i dokumentowanych.
 • Demonstracja pracy indywidualnej  oraz grupowej.